Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školní vzdělávací program

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAM

                                                              

PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM

 

 

 

 

                                              

 

1                 Identifikační údaje.......................................................................................................... 3

1.1             Název ŠVP...................................................................................................................... 3

1.2             Údaje o škole.................................................................................................................. 3

1.3             Zřizovatel....................................................................................................................... 3

1.4             Platnost dokumentu....................................................................................................... 4

2                 Charakteristika školy....................................................................................................... 5

2.1             Základní údaje................................................................................................................ 5

2.2             Dlouhodobý plán školy................................................................................................... 6

3                 Podmínky vzdělávání...................................................................................................... 7

3.1             Věcné (materiální) podmínky......................................................................................... 7

3.2             Životospráva................................................................................................................... 8

3.3             Psychosociální podmínky................................................................................................ 8

3.4             Organizace chodu.......................................................................................................... 13

3.5             Řízení mateřské školy................................................................................................... 14

3.6             Personální zajištění....................................................................................................... 15

3.7             Spolupráce s dalšími institucemi................................................................................... 15

3.8             Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími sociálními partnery......................... 16

3.9             Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami....................................................

3.10           Vzdělávání dětí mimořádně nadaných........................................................................... 17

4                 Organizace vzdělávání................................................................................................... 19

5                 Charakteristika vzdělávacího programu......................................................................... 21

6                 Vzdělávací obsah........................................................................................................... 24

6.1             Principy a metody vzdělávání........................................................................................ 24

6.2             Třídní vzdělávací program............................................................................................. 24

6.3             Uspořádání témat ŠVP.................................................................................................. 24

6.4             Integrované bloky......................................................................................................... 25

7                 Evaulační systém  a pedagogická diagnostika....................................................................

 •  ŠVP ,
 • Podmínky a organizace vzdělávání ,
 • Průběh vzdělávání ,
 • Spolupráce školy s rodiči a jinými organizacemi

 

 

 

 

1   Identifikační údaje 

1.1     Název ŠVP 

NÁZEV ŠVP:  PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM:  ŠVP PV je dokument zpracovaný v souladu s RVP PV a s obecně platnými právními předpisy. 

MOTIVAČNÍ NÁZEV:  "Aby se dítě mohlo zdravě rozvíjet , musí se cítit spokojené a v bezpečí" 

1.2     Údaje o škole 

NÁZEV ŠKOLY:  Mateřská škola Rozvadov, okres Tachov, příspěvková organizace 

ADRESA ŠKOLY:   Mateřská škola Rozvadov, č.p. 159 , 348 06 Přimda 

JMÉNO ŘEDITELE ŠKOLY:  Lenka Filová 

 e-mail:  ms.rozvadov@quick.cz, 

 web:  www.msrozvadov.estranky.cz 

tel . : 374 795 114 , 602 418 111 

 

IČ:  60610328 

RED-IZO:  600073432 

1.3     Zřizovatel 

NÁZEV ZŘIZOVATELE:   Obec Rozvadov 

ADRESA ZŘIZOVATELE:   Obec Rozvadov , č.p.10 , 348 06 Přimda 

KONTAKTY:   tel.374 630 710 - 714 

Starosta obce -Bořivoj Vrabec 

e-mail :  Info@rozvadov.cz 

1.4     Platnost dokumentu 

ČJ. : MŠR 33/2016

PLATNOST OD:  1. 9. 2016 

VERZE ŠVP: 

DATUM PROJEDNÁNÍ V PEDAGOGICKÉ RADĚ:  31. 8. 2016

 

AKTUALIZACE ŠVP PV : 1.9.2017  / změny projednány na ped.radě 28.6.2017 /

 

 

 

................................................                                             ................................................. 

            ředitel školy                                                                                  Razítko školy  

      Lenka Filová 

 

 

2   Charakteristika školy 

2.1     Základní údaje 

Umístění školy v obci:   v centru obce 

Druh provozu školy:      Celodenní 

Velikost školy:               malá škola – jednotřídní /smíšená věková skupina/ , kapacita 25 dětí

Počet školních budov:  jedna 

Venkovní areál školy:  oplocená  budova 

 • Mateřská škola v Rozvadově byla založena v roce 1957,kdy jsou vedeny první záznamy. 

V té době bylo zapsáno 23.dětí. 

 • V srpnu roku 1961 byla otevřena nová budova,kde byla základní i mateřská škola společně. 

MŠ byla dvoutřídní,zapsáno bylo 40-50 dětí. 

 • Vzhledem k úbytku dětí se ve školním  roce 1991/92 z dvoutřídní MŠ stává jednotřídní. 

Kapacita MŠ je 25.dětí. 

 • Zřizovatelem je Obec Rozvadov. 
 •  Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však děti od 2 let, toto ustanovení platí do 31. 8. 2020 (§ 34 odst. 1). do 6 let(s možností  odkladu školní docházky). 
 • Zápis do mateřské školy se koná v měsíci květnu…termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem -od 2. května do 16. Května.
 • Budova mateřské školy se nachází  ve středu obce Rozvadov a je společná se základní školou. 
 • Od 1.1.2003 je příspěvkovou organizací s názvem Mateřská škola Rozvadov , okres Tachov , příspěvková organizace. 
 • Mateřská škola sídlí v přízemní části, kde jsou  -velká herna,malá herna , šatna,umývárna s WC a sprchovým koutem ,ložnice ,ředitelna ,kabinet a sklady. 
 • Herna je vybavena účelným nábytkem a herními koutky. 
 • MŠ má oddělenou ložnici,kde mají děti možnost odpočinku. 
 • V roce 2006 byla provedena celková rekonstrukce umývárny pro děti .
 • V roce 2017 byla provedena celková rekonstrukce MŠ..prostory se celkově zvětšily , byla vybudovaná nová ložnice , šatna pro děti , sprchový kout a přebalovací pult .Celkově se přestavěla i umývárna pro děti Bylo pořízeno nové vybavení nábytkem od firmy LOKKI. Záměrem  bylo navýšení kapacity MŠ a možnost přijetí dvouletých dětí.
 • Základní škola je v prvním patře. 
 • Součástí MŠ je školní jídelna, která je dobře vybavena. 

Od roku 2000 byla prováděna celková rekonstrukce kuchyně a postupně dokupován nerezový nábytek  . 

V roce 2007 byl zakoupen konvektomat v hodnotě 104 700,0 Kč. 

 Pracovnice ŠJ pečují o zdravou výživu dětí,která výrazně ovlivňuje jejich duševní a tělesnou pohodu. 

 • V areálu školy je zahrada, kterou využíváme celoročně pro volné hry a odpočinkové aktivity. 

Zahrada je vybavena velkým pískovištěm, domečkem pro hračky. 

Dominantou zahrady je velká průlezka se skluzavkou a šplhacími lany,které byly zakoupeny z rezervního fondu MŠ v roce 2007,v celkové hodnotě 222 285,0 Kč. 

V roce 2009 byla zahrada dovybavena houpačkami  a vláčkem, v hodnotě 67 000,0 Kč. 

 • V září 2012 byla pořízena interaktivní tabule pro děti v hodnotě 113 000, Kč. 

Účelem je první setkávání dětí s počítačem – využití moderních vzdělávacích metod,které vedou děti k poznání , vzdělávání,učení a usnadnění vstupu dětí do ZŠ. 

 • V srpnu 2013 byla provedena výměna oken , rekonstrukce vytápění  a bylo zhotoveno nové obložení radiátorů. 
 • Srpen 2014 – zateplení budovy a nová fasáda / financováno z Evp. dotací / 
 • Srpen 2016 – na zahradě MŠ  Byla vybudována multifunkční plocha  s pískovištěm firmou 4Soft v celkové hodnotě 236 984,99 + 110 880,53 Kč
 • Okolí školy nabízí řadu příjemných vycházek do přírody – do lesa,na pole,k rybníku. 

Děti tak mají možnost objevovat rozmanitosti přírody a rozvíjet kladné vztahy k ní.       

 

 

2.2     Dlouhodobý plán školy  - záměry

 

 •  Další dovybavování  mateřské školy nábytkem a pomůckami 
 • Navýšení počtu pedagog.pracovníků /asistent , chůva , učitelka – minimálně na poloviční úvazek/….zajištění lepšího individuální přístupu k dětem , bezpečnost,…

    

 

 

3   Podmínky vzdělávání 

3.1     Věcné (materiální) podmínky 

 • Vybavení hračkami, pomůckami, náčiním, materiály a doplňky odpovídá počtu dětí i jejich věku. 
 • Hračky, pomůcky, náčiní a další doplňky nebo alespoň jejich podstatná část je umístěna tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je samostatně brát a zároveň se vyznaly v jejich uložení; jsou stanovena pravidla pro jejich využívání pedagogy i dětmi.
 • Prostředí je upraveno tak, aby dětské práce byly přístupné dětem i jejich rodičům.
 • Zahrada svým vybavením umožňuje rozmanité pohybové a další aktivity. 
 • Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů (týkajících se např. čistoty, teploty, vlhkosti vzduchu, osvětlení, hlučnosti, světla a stínu, alergizujících či jedovatých látek a rostlin).
 • Mateřská škola sídlí v jedné budově společně se základní školou. 
 • V areálu školy je školní zahrada,která je vybavena pískovištěm,průlezkou se skluzavkou a houpačkami . (Nová průlezka byla pořízena v roce 2007 a vyhovuje normám ČSN EN 1176-7) 
 • Nachází se v přízemní části,kde jsou třídy,šatna,hygienické zařízení,ředitelna ,šatna zaměstnanců,ložnice,kabinet a sklady. 
 • V přízemí se též nachází školní kuchyně, která je součástí MŠ. 
 • Mateřská škola má přiměřeně velké prostory (Třída, herna : 5,70x8,60= 49,02; 
 • 5,70x5,70=  32,49;    celkem 81,5 m2= 3,26m2/dítě -vyhláška …3m2/dítě; 
 • Ložnice:8,85x4=35 m2;1,80x4=7,20m2; 
 • celkem 42,60m2 =1,70m2/dítě- vyhláška….1,70m2/dítě 
 • Dětský nábytek a hygienická zařízení jsou uzpůsobena potřebám a počtu dětí,jsou zdravotně nezávadná a bezpečná.(nová umývárna byly zrekonstruována v roce 2006 dle vyhl…č.410/2005,Požadavky na hygienická zařízení a šatny). 
 • 20.12.07 byla MŠ Rozvadov udělena výjimka zákona 258/2000sb,na zabezpečení přístupnosti objektu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 
 • Vybavení hračkami,pomůckami a materiály je na dobré úrovni,vylepšování a doplňování provádíme průběžně. 
 • prostory pro pohybové aktivity se vzhledem k rekonstrukci zvětšily , což umožňuje větší prostor k pohybovým aktivitám( tělocvična). 
 •  

 

 

3.2     Životospráva 

Dětem je nabízena plnohodnotná a vyvážená strava. 

Děti mají stále k dispozici ve třídě dostatek tekutin. 

Mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány doporučené intervaly. 

Je zajištěn denní rytmus a řád. 

Pobyt venku respektuje doporučenou délku. 

Je respektována individuální potřeba aktivity a spánku.   

 • Dětem je poskytována plnohodnotná vyvážená strava dle příslušných předpisů. 
 • Je zachována vhodná skladba jídelníčku,jsou dodržovány technologie přípravy pokrmů a nápojů. 
 • Je zajištěn pitný režim v průběhu celého dne. 
 • Mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány intervaly 3.hod. 
 • Děti do jídla nenutíme,ale snažíme se ,aby jídlo alespoň ochutnaly a naučily se tak zdravému stravování.Je nepřípustné násilně nutit děti do jídla. 

  

3.3     Psychosociální podmínky 

Rovnocenné postavení všech dětí. 

Volnost a osobní svoboda dětí je vyvážena potřebným řádem. 

Vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě dítěte a jeho potřebám. 

Dětem je nabízena plnohodnotná a vyvážená strava 

Možnost postupné adaptace nově příchozím dětem. 

Respektování potřeb dětí. 

Děti nejsou neúměrně zatěžovány, či neurotizovány spěchem a chvatem. 

Pravidla soužití jsou nastavena. 

Pedagogický styl je podporující a projevuje se vstřícnou a naslouchající komunikací. 

Pedagogický styl počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním dítěte. 

Učitel se vyhýbá negativním slovním komentářům, nenásilně ovlivňuje prosociální vztahy (prevence šikany).   

 

 

 

 

 • Je zajištěn pravidelný denní řád,který je ale flexibilní – umožňuje organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám  a aktuální situaci. 
 • Děti se scházejí v MŠ do 8.00 hod.,po dohodě s rodiči mají možnost přivádět své děti i později Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku,vždy s ohledem na počasí. 
 • Děti mají dostatek volného pohybu venku i  v MŠ. 
 • Děti po obědě odpočívají .Do spaní nejsou nuceny. 
 • Všichni zaměstnanci školy respektují individuální potřeby dětí. 
 • Nově příchozím dětem nabízíme adaptační režim. 
 • Provoz a organizace MŠ jsou podrobněji uvedeny ve školním řádu.  
 • Všichni zaměstnanci školy vytváří dětem takové prostředí,aby se zde cítily spokojeně,jistě a bezpečně. 
 • Všechny děti mají stejná práva,stejné možnosti a povinnosti. 
 • Osobní svoboda a volnost dětí je respektována do určitých mezí,vyplývajících z řádu chování,které jsou ve škole stanoveny. 
 • Učitelé se snaží o nenásilnou komunikaci s dítěte,která je mu příjemná,která navozuje vztah důvěry a spolupráce. 
 • Převažují pozitivní hodnocení,pochvaly,podporujeme dítě nebát se,pracovat samostatně,důvěřovat si. 
 • V dětech rozvíjíme citlivost pro vzájemnou toleranci,ohleduplnost,zdvořilost vzájemnou pomoc a podporu. 
 • Děti jsou seznamovány s jasnými pravidly chování tak,aby se ve třídě vytvořil kolektiv dobrých kamarádů. 
 • Učitelé  se dostatečně věnují vztahům ve třídě,nenásilně tyto vztahy ovlivňují. 
 • 1. Péče o zdraví dětí ve spolupráci s rodinou 

účinný ranní filtr - vyřazení dětí, které projevují známky onemocnění, z dětského kolektivu 

vedení dětí k péči o své zdraví, včetně osobní hygieny a správných hygienických návyků 

upozorňování na možnost nebezpečí úrazů a jejich prevence 

správné hygienické návyky při sledování médií (TV, ) 

osvěta v oblasti zdravé výživy 

zveřejnění jídelníčků 

spolupracovat s rodinou ve smyslu podpory dobrého úmyslu školy naučit děti konzumovat jídla pro děti neznámá 

přesvědčit rodiče o významu mléka pro zdravý vývoj dítěte 

 

2. Zdravá výživa 

Ve spolupráci se školní jídelnou zajistit dětem kaloricky vyváženou a pestrou stravu, denně doplněnou o ovoce a zeleninu, včetně mléka a mléčných výrobků. 

Eliminovat používání potravin s prodlouženou trvanlivostí, uzeniny, omezit slazení nápojů. Častěji zařazovat bezmasá jídla a nahradit je zeleninovými. Nabízet dětem tmavé a celozrnné pečivo, ovocné čaje. 

Upřednostnit především luštěniny, drůbeží, sojové, rybí maso a zeleninová jídla a saláty. 

Podporovat a dodržovat pitný režim, a to zejména u dětí, které nemají velkou potřebu pít. Za tímto účelem dětem podávat zejména ovocné čaje, džusy a vitamínové nápoje, nabídnout neslazené pití. 

3. Podpora přirozených aktivit dětí 

A) V prostředí mateřské školy: 

ranní cvičení, tělovýchovné chvilky, kompenzace sedavé činnosti pohybovými aktivitami realizovanými spontánně či pod vedením učitelky, 

využívání pobytu venku, zejména v letních měsících, 

zdravotní cviky, cviky  na podporu správného držení těla, 

vybavování škol rehabilitačním TV náčiním a nářadím, 

učit děti účinné relaxaci. 

B) Mimo mateřskou školu: 

celodenní výlety. 

Zařazovat a obměňovat aktivity dle požadavků rodičů a možností školy. 

 

 

 

 • 4. Psychosociální podmínky 

K dětem přistupujeme jako k jedinečným, neopakovatelným bytostem, které mají právo již v tomto věku být samy sebou. Právě takové musí být přijímány, a to i tehdy, pokud nenaplňují představy dospělých. Přístup k dítěti je založen na vstřícném a partnerském vztahu, ve kterém převažuje náklonnost a důvěra. Jedině za těchto podmínek vytvoříme pro děti prostor k tomu, aby měly možnost se projevovat, spolurozhodovat, ale i souhlasit nebo oponovat. V přístupu k dětem se bude projevovat uznání a pozitivní motivace. 

Ve škole musí být vytvořeno prostředí duševní pohody pro všechny zúčastněné, ve škole nesmí být prostor pro strach a stres. 

Zvláštní pozornost je třeba věnovat rozvoji individuálních schopností každého dítěte. Šanci musí dostat všechny děti (nadané, ze sociálně znevýhodněného prostředí, děti se zvláštními vzdělávacími potřebami). 

Učitelky a ostatní zaměstnanci budou používat styl takového vedení, který bude děti podporovat v jejich touze po poznání, bude podporovat spoluúčast a samostatné rozhodování dítěte. 

Učitelky budou podporovat prosociální a neformální vztahy mezi dětmi, zaměří se svým vedením dětí na prevenci šikany a jiných společensky nežádoucích jevů. 

Volnost a osobní svoboda dětí bude vyvážená nezbytnou mírou omezení, vyplývajících z nutnosti dodržovat při formálním vzdělávání určitý řád. 

Umožněním adaptace dětí v počátcích docházky do MŠ se budeme snažit o bezproblémový přechod dětí z rodiny do mateřské školy. Rovněž cílenou prací s dětmi předškolního věku budeme usilovat o klidný přechod dětí na primární stupeň vzdělávání. 

Ve vztazích dospělý-dítě, dítě-dítě, dospělý-dospělý se bude projevovat důvěra, tolerance, ohleduplnost a zdvořilost, solidarita, empatie, vzájemná pomoc a podpora.

 

 

 

 

 

 5. Sexuální výchova 

Ve spolupráci s rodiči budou do výchovně vzdělávací práce zařazovány prvky sexuální výchovy, které budou zapracovány do plánů práce s dětmi. 

Budou voleny s ohledem na věk dětí a úroveň vývoje jejich myšlení a chápání. V souvislosti s péčí o zdraví dítěte se budou zejména učit pojmenovávat části těla, některé orgány, včetně pohlavních. 

V dětech budeme vytvářet povědomí o způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí, o tom, kde nalézt či jak přivolat pomoc. Povedeme děti k dovednosti umět se bránit zneužívání, ve smyslu vést k dovednosti a umění říci "ne" ve správný okamžik. Ke splnění tohoto úkolu budou využívány zejména modelové situace a dramatická výchova. 

  

 

3.4     Organizace chodu 

 • Denní řád je dostatečně pružný, reaguje na individuální možnosti dětí. 
 • Řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity jsou zařazovány pravidelně. 
 • Děti nacházejí potřebné zázemí, klid, bezpečí i soukromí. 
 • Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený. 
 • Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru. 
 • Děti jsou podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování. 
 • Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti. 
 • Je dbáno na osobní soukromí dětí. 
 • Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí. 
 • Pro realizaci plánovaných činností jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky. 
 • Nejsou překračovány stanovené počty dětí ve třídě, spojování tříd je maximálně omezeno. 
 • Provoz a organizace dne v mateřské škole : 

7.00-8.00        scházení dětí,hry podle vlastní volby-spontánní hry

 1. volné činnosti dětí,individuální plnění stanovených cílů

8.30-9.00        přesnídávka podle potřeby dětí – sebeobsluha

9.30-10.00      úklid,TV chvilka,společné činnosti – dle ŠVP,…

10.00-12.00    pobyt venku,pohybové aktivity,volné hry,..

12.00–12.45    hygiena,oběd,příprava na spánek

12.45-14.30     poslech pohádky , spánek , odpočinek

14.30-16.00     odpol.svačina, hry dle vlastního zájmu dětí, rozcházení dětí domů

8.00 – 12.00    povinné předškolní vzdělávání má formu

pravidelné denní docházky  v pracovních dnech

/povinnost není dána ve dnech školních prázdnin /

 

 

 

 

 

 

 

3.5     Řízení mateřské školy 

 • Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny. 
 • Při vedení zaměstnanců ředitelka zapojuje spolupracovníky do řízení. 
 • Ředitelka vyhodnocuje práci všech zaměstnanců. 
 • Pedagogický sbor pracuje jako tým. 
 • Plánování pedagogické práce a chodu mateřské školy je funkční. 
 • Ředitelka vychází z analýzy a využívá zpětné vazby. 
 • Ředitelka vypracovává školní vzdělávací program ve spolupráci s ostatními členy týmu . 
 • Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem a dalšími organizacemi v místě. 
 • Hlavní činnosti : 
 • Předškolní vzdělávání v souladu s §33 až 35 zákona č. 561/2004 Sb.,ve znění pozdějších předpisů 
 • Školní jídelna – školní stravování dětí a žáků,stravování zaměstnanců mateřské školy 
 • Doplňková činnost : 
 • Stravovací služby pro další osoby za úplatu v souladu s § 119,zákona č.561/2004 Sb. 
 • Organizační schéma školy 
 • Ředitelka školy - Lenka Filová 
 • Učitelka            - Šárka Houzarová 
 • Učitelka(1/2úvazek) /škol.asistentka/ - Pavla Doubková
 • Školnice           - Marie Sedláčková 
 • Vedoucí školní jídelny - Jiřina Štěpánková 
 • Kuchařka         - Vladimíra Vespalcová 
 • Mateřská škola je jednotřídní, v pracovním kolektivu je  6 žen. 
 • Proto je řízení postaveno především na osobních kontaktech, komunikaci a vzájemné dohodě. 
 • Mezi zaměstnanci jsou vytvořeny velmi dobré osobní vztahy. Vzájemná komunikace je vstřícná a rovnocenná, probíhá každodenně . 
 • Všichni zaměstnanci mají vstřícný a laskavý přístup k dětem, podílejí se na  mimořádných akcích školy. 
 • Povinnosti a pravomoci každého jsou jasně vymezeny /viz. Organizační řád/. 
 • Ředitelka školy podporuje spolupráci celého kolektivu /týmová spolupráce/ motivuje jednotlivce, podporuje účast na vzdělávacích akcích. 
 • Všichni plně respektují ŠVP, jeho cíle i obsah, stejně tak jako vnitřní směrnice. 
 • Spolupráce se zřizovatelem je dobrá, přispívá především ke zkvalitňování materiálních podmínek školy. 
 • Veřejná vystoupení dětí přispívají k sepjetí naší školy se životem v obci. 

3.6     Personální zajištění 

Služby pedagogů zajištují optimální pedagogickou péči. 

Pedagogové mají předepsanou odbornou kvalifikaci, popřípadě si ji doplňují. 

Pedagogický sbor funguje na základě jasně vymezených pravidel. 

Pedagogové se průběžně sebevzdělávají. 

Pedagogové se chovají profesionálně   

 • Pracovní kolektiv představuje pět žen, z toho dvě jsou pedagogické pracovnice. 
 • Ředitelka splňuje odbornou kvalifikaci/SŠ vzdělání-učitelství pro MŠ, studium F1-pro ředitele škol/. 
 • Paní učitelka má vystudovaný obor vychovatelství,a potřebnou kvalifikaci pro učitelství  v MŠ si dokončila v květnu 2009. Tím splnila  potřebnou kvalifikaci. 
 • Úklid MŠ zajišťuje školnice - uklizečka na částečný úvazek. 
 • Kuchařka je kvalifikovaná, pracuje na plný úvazek. 
 • MŠ zajišťuje stravování i pro základní školu. 
 • Vedoucí škol.jídelny je  zaměstnaná na částečný úvazek. 
 • Vztahy v kolektivu jsou  přátelské a dochází i k osobním setkáním mimo zařízení. 
 • Ředitelka se snaží vytvářet klidné a vstřícné pracovní prostředí, a to  pracovním nasazením a příkladem, a rovným přístupem ke všem pracovníkům. 
 • Překrývání ..přímá ped.činnost – zajištěno v době od 9.00-.12.00 – v rozsahu 3.hodin.

/ viz….Stanovení docházky ped. pracovnic /

 

3.7     Spolupráce s dalšími institucemi 

mateřské školy 

obec/město 

základní školy   

Specializované služby, jako je logopedie, , péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, ke kterým předškolní pedagog sám není dostatečně kompetentní, jsou zajišťovány ve spolupráci s příslušnými odborníky (speciálními pedagogy, školními či poradenskými psychology, lékaři, aj.). 

mateřské školy.....MŠ Přimda , MŠ Hošťka 

obec/město..........Obec Rozvadov 

základní školy......ZŠ Rozvadov 

3.8     Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími sociálními partnery 

 • Učitelé sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí,  snaží se jim porozumět a vyhovět. 
 • Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů, dle svého zájmu zde vstupovat do her svých dětí. Jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v mateřské škole děje. Projeví-li zájem, mohou se spolupodílet při plánování programu mateřské školy, při řešení vzniklých problémů . 
 • Pravidelně několikrát ročně organizujeme různé akce a tvořivé dílny pro rodiče. 
 • Učitelé informují rodiče o prospívání jejich dítěte i o jeho individuálních pokrocích v rozvoji i učení. Domlouvají se s rodiči o společném postupu při jeho výchově a vzdělávání. 
 • Zaměstnanci školy chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost v jejích svěřených vnitřních záležitostech. Jednají s rodiči ohleduplně, taktně, s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi. Nezasahují do života a soukromí rodiny, varují se přílišné horlivosti a poskytování nevyžádaných rad. 

3.9     Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

V případě , že MŠ bude navštěvovat dítě se speciálnimi vzděl.potřebami ,bude ŠVP PV ve své koncepci vycházet z RVP PV  , bude respektovat individuální potřeby a možnosti dítěte. Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou pro vzdělávání všech dětí společné. Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je třeba jejich naplňování přizpůsobovat tak, aby maximálně vyhovělo dětem, jejich potřebám i možnostem. Snahou pedagogů by – stejně jako ve vzdělávání dětí, které speciální vzdělávací potřeby nemají – mělo být vytvoření optimálních podmínek k rozvoji osobnosti každého dítěte, k učení i ke komunikaci s ostatními a pomoci mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti. 

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřských školách s upraveným vzdělávacím programem se bude uskutečňovat na základě školních vzdělávacích programů upravených podle speciálních potřeb dětí. 

Dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami je dítě, které k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Tyto děti mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření z výčtu uvedeného v § 16 školského zákona. Podpůrná opatření realizuje mateřská škola.

V ŠVP mateřská škola stanoví:

Ÿ  pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování PLPP;

Ÿ  pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování IVP.

V ŠVP může mateřská škola stanovit:

Ÿ  náplň předmětů speciálně pedagogické péče;

Ÿ  zodpovědné osoby a jejich role v systému péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami;

Ÿ  pravidla pro zapojení dalších subjektů do systému vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (zájmové organizace, vzdělávací instituce, sponzoři atd.).

Podmínky vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními

Podmínky pro vzdělávání dětí musí vždy odpovídat individuálním potřebám dětí.

 Podmínky pro vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními stanovuje školský zákon a vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Učitel zajišťuje tyto podmínky s ohledem na vývojová a osobnostní specifika těchto dětí a měl by být vzdělán v oblasti speciální pedagogiky.

Ÿ  uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při plánování a organizaci činností, včetně určování obsahu, forem i metod vzdělávání;

Ÿ  realizaci všech stanovených podpůrných opatření při vzdělávání dětí;

Ÿ  osvojení specifických dovedností v úrovni odpovídající individuálním potřebám
a možnostem dítěte zaměřených na samostatnost, sebeobsluhu a základní hygienické návyky v úrovni odpovídající věku dítěte a stupni postižení;

Ÿ  spolupráci se zákonnými zástupci dítěte, školskými poradenskými zařízeními, v případě potřeby spolupráci s odborníky mimo oblast školství;

Ÿ  snížení počtu dětí ve třídě v souladu s právními předpisy;

Ÿ  přítomnost asistenta pedagoga podle stupně přiznaného podpůrného opatření.

20.12.07 byla MŠ Rozvadov udělena výjimka zákona 258/2000sb,na zabezpečení přístupnosti objektu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

3.10   Vzdělávání  dětí nadaných 

Rámcovost RVP PV umožňuje, aby školní, třídní i individuální vzdělávací program, jeho obsah i podmínky, byly dle potřeb a možností rozumně přizpůsobeny mimořádným schopnostem dětí a popř. doplněny nabídkou dalších aktivit podle zájmů a mimořádných schopností či mimořádného nadání dětí. Rozvoj a podpora mimořádných schopností by měla být zajišťována a organizována tak, aby nebyla jednostranná a neomezila pestrost a šíři obvyklé vzdělávací nabídky 

Vzdělávání dětí probíhá takovým způsobem, aby byl stimulován rozvoj jejich potenciálu včetně různých druhů nadání a aby se tato nadání mohla ve škole projevit a pokud možno i uplatnit a dále rozvíjet 

 

 

 

3.11   Vzdělávání  dětí od dvou do tří  let

Je nutné zajistit další podmínky, které reagují na vývojová specifika, individuální potřeby, zájmy a možnosti těchto dětí.

Dítě ve věku od dvou do tří let má některé potřeby jiné nebo intenzivnější než děti starší.

Potřebuje stálý pravidelný denní režim, dostatek emoční podpory, zajištění pocitu bezpečí, přiměřeně podnětné prostředí a činnosti, více individuální péče, srozumitelná pravidla.

 • Mateřská škola je vybavena dostatečným množstvím podnětných a bezpečných hraček a pomůcek vhodných pro dvouleté děti.
 • Ve věkově heterogenní třídě jsou pro zajištění bezpečnosti jiným způsobem znepřístupněny bezpečnost ohrožující předměty. Ve třídě jsou nastavena dětem srozumitelná pravidla pro používání a ukládání hraček a pomůcek.
 • Prostředí je upraveno tak, aby poskytovalo dostatečný prostor pro volný pohyb a hru dětí, umožňovalo variabilitu v uspořádání prostoru a zabezpečovalo možnost naplnění potřeby průběžného odpočinku.
 • Mateřská škola je vybavena dostatečným zázemím pro zajištění hygieny dítěte…sprchový kout , přebalovací pult,..
 • Šatna je vybavena dostatečně velkým úložným prostorem na náhradní oblečení a hygienické potřeby.
 • Je zajištěn vyhovující režim dne, který respektuje potřeby dětí (zejména pravidelnost, dostatek času na realizaci činností, úprava času stravování, dostatečný odpočinek).
 • Mateřská škola vytváří podmínky pro adaptaci dítěte v souladu s jeho individuálními potřebami.
 • Dítěti je umožněno používání specifických pomůcek pro zajištění pocitu bezpečí a jistoty.
 • Vzdělávací činnosti jsou realizovány v menších skupinách či individuálně, podle potřeb a volby dětí.
 • Učitel uplatňuje k dítěti laskavě důsledný přístup, dítě pozitivně přijímá.
 • V mateřské škole jsou aktivně podněcovány pozitivní vztahy, které vedou k oboustranné důvěře a spolupráci s rodinou.

Péče o děti od dvou do tří let musí být organizačně a provozně zajištěna v souladu s platnými právními předpisy.

 

 

 

 

4   Organizace vzdělávání 

Na základě § 34 odst. 3 a 4 zákona č. č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje ředitelka Mateřské školy Rozvadov,okres Tachov (dále jen mateřská škola kritéria , podle kterých bude postupovat  při rozhodování o přijetí dítěte  k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

( 24 dětí…Vyhl. č. 14/2005 Sb a její novela č.43/2006 Sb.,§2). 

V souladu s ustanovením odst. 4 § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školským zákonem), ve znění pozdějších předpisů, se předškolní vzdělávání stává legitimní součástí systému vzdělávání. Představuje počáteční stupeň veřejného vzdělávání organizovaného a řízeného požadavky a pokyny MŠMT.

Dle školského zákona se s účinností od 1. 9. 2016 předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.

S účinností od 1. 1. 2017 je předškolní vzdělávání od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky, povinné.

Školský zákon dále stanovuje přednostní přijímání dětí, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku (účinnost od 1. 9. 2017), nejméně třetího roku věku (účinnost od 1. 9. 2018), nejméně druhého roku věku (účinnost od 1. 9. 2020). Mateřská škola se organizačně dělí na třídy. Do tříd je možno zařazovat děti stejného či různého věku a vytvářet třídy věkově homogenní či věkově heterogenní. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami je možné zařazovat do běžných tříd mateřských škol, nebo do tříd zřizovaných podle § 16 odst. 9 školského zákona, popřípadě škol zřizovaných podle § 16 odst. 9 školského zákona.

Předškolní zařízení je oprávněno  přijmout pouze dítě, které se podrobilo  stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění) 

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání  (rozhodnutí o přijetí) , se oznamují zveřejněním seznamu dětí, pod přiděleným registračním číslem, na veřejně přístupném místě , t.j. na nástěnkách mateřské školy, a to po  dobu 15 dnů.  Součástí rozhodnutí je datum zveřejnění. 

Rozhodnutí o nepřijetí  dítěte k předškolnímu vzdělávání  obdrží zák.zástupci doporučeně na adresu uvedenou v žádosti o přijetí dítte k předškol.vzděl. 

O přijetí dítěte nerozhoduje datum ani pořadí podání žádosti. 

Jako  dispoziční rezerva  ředitelky mateřské školy  se   vyhrazuje 1 místo . 

 

 

Vnitřní uspořádání školy a charakteristika jednotlivých tříd: 

 • Mateřská škola  je jednotřídní.... heterogenní uspořádání .
 • Kapacita MŠ je 25.dětí
 • Mateřská škola sídlí v jedné budově společně se základní školou. 
 • Nachází se v přízemní části,kde jsou třídy,šatna,hygienické zařízení,ředitelna ,šatna zaměstnanců,ložnice,kabinet a sklady. 
 • V přízemí se též nachází školní kuchyně,která je součástí MŠ. 
 • V areálu školy je školní zahrada,která je vybavena pískovištěm,průlezkou se skluzavkou a houpačkami ,(Nová průlezka byla pořízena v roce 2007 a vyhovuje normám ČSN EN 1176-7)  , multifunkční plocha .
 • Překrývání učitelek je zajištěno v době od 9.00 do 12.00… řízené činnosti ( individuální , skupinové a frontální činnosti) , pobyt venku.
 • Individuální vzdělávání je uskutečňováno v průběhu dopolední činnosti ( osvojení dovedností , individuální potřeby , sebeobsluha , podpora dětí v posledním ročníku předškol.vzděl. …) ,
 • Ředitel školy stanoví pro zápis dětí do mateřské školy kritéria, která jsou zveřejněna současně se zveřejněním termínu a místa zápisu…- webové stránky MŠ Rozvadov

                                                                  -informační tabule v budově MŠ

                                                                  -Informačí tabule OÚ Rozvadov

 

 

 

 

 

5   Charakteristika vzdělávacího programu 

Vzdělávací cíle a záměry:  

Pracujeme podle RVP  pro předškolní vzdělávání, 

ze kterého vychází náš školní vzdělávací program 

 

„PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM“ 

Tento název jsme si zvolili proto,že slunce má vliv na život  na Zemi. 

Jeho paprsky  v nás vzbuzují  dobré pocity , radost,potěšení,dobrou náladu , mají vliv na naše zdraví. 

Jeho paprsky dopadají na vše živé i neživé  a doprovází nás tím při putování  za  poznáním. 

 obsah celoročního vzdělávacího programu je rozpracováván  do 

5. integrovaných bloků  :          1/Sluníčková školka 

                                              2/Podzimní putování 

                                              3/Zimní putování 

                                              4/Jarní putování 

                                              5/Letní putování 

 • Ty se nadále dělí do témat ,která jsou konkretizována v třídním programu,vztahují se k aktuálním situacím, ročnímu období,potřebám a zájmům dětí,jsou flexibilní . 
 • Vzdělávací program je zaměřen na pracovní ,výtvarné,pohybové a vzdělávací aktivity, které vycházejí ze zkušeností a schopností učitelek. 
 • Seznamujeme děti s výtvarnými technikami a materiály,poskytujeme jim prostor pro  sebevyjádření,seznamujeme děti s lidovými zvyky a tradicemi,které i společně prožíváme. 
 • Nedílnou součástí je výchova ke zdravému životnímu stylu. 
 • Zaměřujeme se na poznávání světa kolem nás, přírody a jejich změn.Vedeme děti k její ochraně. 
 • Obsahem ŠVP je dopravní výchova. Cílem výuky pro MŠ je vedení k získávání  základů pravidel správného chování účastníka silničního provozu /tolerance,ohleduplnost,odpovědnost ,../Děti se rovněž seznamují s významem záchranného systému / hasiči,policie,záchranná služba/ 
 • Nabízíme dětem podnětné , estetické a radostné prostředí,ve kterém se budou cítit bezpečně.Našim dětem chceme být dobrými kamarády. 
 • Našim záměrem je rozvíjení samostatnosti, zdravého sebevědomí a tvořivosti dětí. 
 • Při sestavování našeho programu bylo bráno na zřetel že jsme vesnická mateřská škola a proto využíváme možnosti ,které nám vesnice nabízí. 
 • ŠVP je dokument který se na základě získávání nových poznatků,zkušeností a změnami podmínek neustále vyvíjí. 

 

Formy a metody práce: 

 • Rozvojové předpoklady a možnosti dětí vyžadují uplatňovat v předškolním vzdělávání odpovídající metody a formy práce. Vhodné jsou metody prožitkového a kooperativního učení hrou a činnostmi dětí, které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, podporují dětskou zvídavost a potřebu objevovat, podněcují radost dítěte z učení, jeho zájem poznávat nové, získávat zkušenosti a ovládat další dovednosti. 
 • Učební aktivity  probíhají především formou nezávazné dětské hry, kterou se dítě zabývá na základě svého zájmu a vlastní volby. 
 • v předškolním vzdělávání dále uplatňujeme tyto metody a formy práce : 
 • SITUAČNÍ UČENÍ /využívání sitací - praktické ukázky ,../, SPONTÁNNÍ SOCIÁLNÍ UČENÍ / vzory chování - situace v mateřské škole ,.../ 
 • Jsou uplatňovány aktivity   ..spontánní , řízené , provázané. 
 • Činnost je didakticky zacílená,  je pedagogem přímo nebo nepřímo motivovaná, která je dítěti nabízena a v níž je zastoupeno spontánní a záměrné (cílené, plánované) učení. 
 •  
 • Posláním školy je rozvíjet cestou přirozeného učení osobnost dítěte tak, aby bylo schopno samostatně a zdravě sebevědomě myslet,rozhodovat a jednat  v souladu s obecně uznávanými životními  a mravními hodnotami přiměřeně k jeho věku a schopnostem. 
 • Důležitým záměrem našeho programu je,aby každé dítě cítilo,že je nedílnou součástí naší školy,aby tu získávalo nové kamarády,dovedlo si s nimi hrát a spolupracovat.Podporujeme vytváření kladných vzájemných vztahů  (vytváření společných pravidel).Úkolem je  adaptace dětí na vstup do MŠ. 
 • Formou přirozené přiměřené výchovy a vzdělávání chceme dětem pomáhat objevovat a předávat poznatky a dovednosti.Dětem je umožněno vnímat okolní svět všemi smysly na základě vlastních prožitků -(výlety ,divadelní představení,besedy,tradice a další). 
 • Důležité je vytváření dobrých vztahů mezi školou,rodinou a veřejností (společné akce). 
 • Přiměřeně  rozvíjíme  vztahy k přírodě,vedeme je k tomu aby si všímaly  jejich proměn a zároveň je vedeme k ochraně přírody (časté vycházky do lesa,k rybníku, na louky).Tím se zaměřujeme i na oblast ekologie. 
 • K rozvoji tělesné zdatnosti využíváme vhodných metod,pomůcek a dostatek pohybových aktivit při pobytu venku.Děti mají  dostatek podnětů ke spontánním pohybovým aktivitám.Vedeme je ke zdravému životnímu stylu (zdravá výživa, pohyb a otužování). 
 • Vzhledem k tomu,že MŠ navštěvují děti i jiné národnosti / vietnamské , bulharské , mongolské ,../  k jejich vzdělávání nabízíme indiv.péči a to hlavně k rozvoji jazykového  a řečového projevu. 
 • Mezi oblíbené formy,které naplňují záměry vzdělávání patří i další aktivity-např. divadla,výlety,akce s rodiči,besídky,… 
 • Pro daný týden si učitelky zvolí aktuální téma,které však mohou po společné domluvě např. prodloužit nebo změnit (zájem dětí,aktuální situace apod.) 
 • Důležitou součástí našeho programu je i spolupráce s rodiči/indiv.pohovory,schůzky,slavnosti,společné akce,../ s místní základní školou/kulturní akce,vzájemné návštěvy,../a v neposlední řadě i s okolními MŠ zejména s MŠ Přimda . 
 • Vzdělávání probíhá ve všech činnostech prostřednictvím spontánních a řízených aktivit. 
 • Dětem ponecháváme dostatečný prostor k jejich hrám-(aktivita dětí převažuje nad řídící činností učitelky). 
 • Omezujeme tím učení formou předávání hotových poznatků a slovního poučování. 
 • Důraz klademe na přirozené učení prožitky,praktickými zkušenostmi a experimenty. 
 • Učení uskutečňujeme individuálně i ve skupinách hravými formami (hrací koutky,výběr činností dle potřeb dětí ve skupinkách,individuálně nebo v kolektivu). 
 • K činnostem děti nenutíme,mohou se zapojovat  dle svých zájmů a potřeb. 
 • Svými pracemi se podílejí na výzdobě školy,čímž podporujeme dětskou tvořivost,fantazii,seberealizaci. 
 • Předškolním dětem nabízíme 1x týdně odpoledne… hru na flétnu ,výtvarné a pracovní činnosti apod. , v kroužku  ,“Předškoláček“ , který vedou ped.prac. MŠ Všechny děti mají rovnocenné postavení. 
 • Učitelky respektují individuální potřeby dětí,používají podporující a podněcující metody práce. 
 • Rozvojové předpoklady a možnosti dětí vyžadují uplatňovat v předškolním vzdělávání odpovídající metody a formy práce. Vhodné jsou metody prožitkového a kooperativního učení hrou a činnostmi dětí, které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, podporují dětskou zvídavost a potřebu objevovat, podněcují radost dítěte z učení, jeho zájem poznávat nové, získávat zkušenosti a ovládat další dovednosti. 
 • Učební aktivity  probíhají především formou nezávazné dětské hry, kterou se dítě zabývá na základě svého zájmu a vlastní volby. 

 

 

 

6   Vzdělávací obsah 

6.1     Principy a metody vzdělávání 

 • akceptování přirozených vývojových specifik dětí předškolního věku a  promítání do obsahu, forem a metod jejich vzdělávání 
 •  rozvoj a vzdělávání každého jednotlivého dítěte v rozsahu jeho individuálních možností a potřeb 
 •  vytváření základů klíčových kompetencí dosažitelných v etapě předškolního vzdělávání 
 •  kvalita předškolního vzdělávání z hlediska cílů vzdělávání, podmínek, obsahu i výsledků, které má přinášet 
 •  zajišťění pedagogické účinnost vzdělávacích programů vytvářených a poskytovaných jednotlivými mateřskými školami 
 •  vytváření prostor pro rozvoj různých programů a koncepcí i pro individuální profilaci každé mateřské školy 
 •  využítí různých forem i metod vzdělávání a přizpůsobení vzdělávání konkrétním regionálním i místním podmínkám, možnostem a potřebám  

6.2     Třídní vzdělávací program 

Obsah celoročního vzdělávacího programu je rozpracováván  do 5. integrovaných bloků 

Ty se nadále dělí do témat ,která jsou konkretizována v třídním programu,vztahují se k aktuálním situacím ,ročnímu období,potřebám a zájmům dětí,jsou flexibilní . 

6.3     Uspořádání témat ŠVP 

Obsah celoročního vzdělávacího programu je rozpracováván  do 

5. integrovaných bloků :   1/Sluníčková školka 

                                              2/Podzimní putování 

                                              3/Zimní putování 

                                              4/Jarní putování 

                                              5/Letní putování